E klenge Moment wann ech gelift, Dir gitt weidergeleet.......